புதன், 1 ஆகஸ்ட், 2018

ஆண் கருவுறாமை பற்றிய கவலையில் இருந்து விலகி இருங்கள்

குழந்தைப்பேறு மட்றும் கருவுறுதல் என்பது ஒரு திருமணமான தம்பதியற்கு கிடைக்கும் மட்டில்லா மகிழ்ச்சி. ஆனால் இட்ச்செல்வம் இரண்டில் ஒருவருக்கு குறைபாடுகள் இருப்பினும் கிடைக்கப்பெறாது
ஆண் மலட்டுத்தன்மை தன் துணைவியின் கருவுறும் தன்மையை குறைக்கிறது. பொதுவாக ஆண் கருவுருவாக்குதல் அவரின் விந்து தன்மையையும் மற்றும் எண்ணிக்கையையும் பொறுத்தே அமைகிறது. மருத்துவ பரிசோதனையை தவிற ஆண் மலட்டுத்தன்மையை அறியமுடியவில்லை. கருவுறாமை ஆண் மற்றும் பெண் இருவருக்குமே பொதுவான பிரச்சினை. குரு இனபெர்டிலிட்டி சென்டர் மதுரையில் உள்ள ஒரு தலை சிறந்த கருவுருசிகிச்சை மையம்(best fertility center in Madurai). இம்மையம் ஆண் கருவுறுதலுக்காண சிறந்த சிகிச்சைகளை மேற்கொண்டு வெற்றி படைத்துள்ளனர்(male fertility treatment in Tamil Nadu).

https://www.infertility-center-madurai.com/treatment-for-infertility-male.html

ஆண் கருவுறாமைக்கான கரணங்கள்:

 

இது விந்து உற்பத்தி,ஓட்டம், குறைந்த ஹார்மோன் உற்பத்தி, உடல் நிலை செரியில்லாமை, பிறப்புறுப்பு குறைபாடுகள், போன்றவையை பொறுத்து அமைகிறது. இந்த பாதிப்புகள் நிரந்தரமாகவோ அல்லது தற்காலிகமாகவோ விந்துக்களில் பாதிப்பை உருவாக்கலாம். குரு இனபெர்டிலிட்டி மையம் ஆண் மகப்பேறின்மைக்கான காரணிகளைக் கண்டறிந்து குணப்படுத்துகிறது

 

ஆண் மலட்டுத்தன்மையை கண்டறிதல்:

 • இனப்பெருக்கம் பாகங்களின் பரிசோதனை
 • இரத்த சோதனை
 • விந்து ஆய்வுகள்
 • விந்தணு டிஎன்ஏ பகுப்பாய்வு
 • சோதனை உயிரியல்
 • ஹார்மோன் சோதனை
 • மரபணு சோதனை
 • இனப்பெருக்க உறுப்பு அல்ட்ராசவுண்ட்
 • ஆண்குறி நோய்த்தொற்றுகளைப் பரிசோதிக்க ஒரு பகுப்பாய்வு

ஆண் கருவுறுதலுக்கான சிகிச்சை

 • கருவுறுதல் மருந்துகள்
 • அறுவை சிகிச்சை நடைமுறைகள்
 • உதவி கருத்தாக்கம் (IUI/IVF/ICSI)
 • வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்- ஆல்கஹால் தவிர்ப்பது, புகைப்பிடிப்பதைத் தவிர்த்தல், ஆரோக்கியமான மற்றும் சீரான உணவுப் பழக்கம் மற்றும் எடை குறைப்பு
https://www.infertility-center-madurai.com/treatment-for-infertility-male.html

தமிழ்நாட்டில் ஆண் கருவுறுத்தலுக்கான சிகிச்சை(Male infertility treatment in Tamil Nadu)

ஆண் கருவுராமை என்பது ஒரு சிக்கலான மற்றும் கடினமான நிலையாகும். இதற்கு தொடர் சிகிச்சைகள் தேவைப்படும் . எனவே இப்பிரச்சினையில் இருந்து விடுபட சிறந்த மருத்துவரை அணுகவேண்டும் குரு இனபெர்டிலிட்டி மையம் சிறந்த மருத்துவர்களின் உதவியால் ஆண் கருவுறாமை பிரச்சினையை மிகவும் செலவு செய்யக்கூடிய வசதியில் செய்து கொடுக்கிறது. அதிகமான தம்பதிகள் இங்கே வந்து பலனடைந்துள்ளார். நீங்கள் மகப்பேறின்மை குறைபாட்டுடன் வாழ்வை கழிக்கிறீர்களா? போதும் உங்கள் துயர் போக்க சரியான நேரத்தை குரு இனபெர்டிலிட்டி மையத்துடன் செலவிடுங்கள். பலன் நிச்சயம்.

https://www.infertility-center-madurai.com/online-appointment.html
Mail Us : guruinfertilitycenter@gmail.com
Visit Us : infertility-center-madurai.com
Book Your Appointment Here : infertility-center-madurai.com/book-appointment.html

வியாழன், 23 ஜூலை, 2015

செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையில் பெண்ணிற்கு 21 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குழந்தை: குரு மருத்துவமனை சாதனை

வியாழன் 23, ஜூலை 2015 7:51:56 PM (IST)
மதுரையை தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கி வரும் குரு மருத்துவமனை தூத்துக்குடியில் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. மருத்துவமனை தொடங்கப்பட்ட சில மாதங்களில் செயற்கை கருத்தரிப்பு மூலம் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த பெண்ணுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

இதுகுறித்து குரு மருத்துவமணையின் தலைமை மருத்துவர் கல்பனா கூறியதாவது : தூத்துக்குடியில் குரு மருத்துவமனை தொடங்கப்பட்ட சில நாட்களிலேயேயே தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த ஒரு தம்பதியினர் எங்களது மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு வந்தனர். தங்களுக்கு திருமணமாகி 21 ஆண்டுகளாகியும் பல்வேறு சிகிசிச்சைகள் பெற்றும் குழந்தை இல்லாத காரணத்தினால் எங்களை அணுகினர்.


அவர்களை பரிசேதானை செய்த பின்னர், கடந்த 9 மாதங்களுக்கு முன்பு செயற்கை முறையில் கருத்தரிப்பு செய்யப்பட்டது. அதில் வெற்றியடைந்த பின்னர் குழந்தையின் வளர்ச்சி கண்காணிக்கப்பட்டது. கடந்த16ம் தேதி அறுவை சிகிச்சை மூலம் அந்த பெண்ணுக்கு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்தது. இந்த குழந்தையின் எடை 3 கிலோ உள்ளது. தற்போது தாயும் சேயும் நலமாக உள்ளனர்.


தூத்துக்குடியில் குரு மருத்துவமனை தொடர்ந்து செயற்கை கருத்தரிப்பு மூலம் குழந்தைகள் பிறந்துள்ளதில் பெருமை அடைகிறோம். மேலும், கருமுட்டை குறைபாடு, விந்தணு குறைபாடு, கருகுழாய் உடைப்பு, கர்ப்பப் பை குறைபாடு, கட்டிகள், மாதவிடாய் நின்றவர்களுக்கு கூட செயற்கை கருத்தரிப்பு மூலம் குழந்தை பெற முடியும் என்றார் டாக்டர் கல்பனா.

புதன், 15 அக்டோபர், 2014

செய்முறை கருத்தரிப்பு மூலம் 57 வயது பெண்ணுக்கு பெண் குழந்தை


braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; 57 taJ bgz;Zf;F bgz; FHe;ij
jpUg;u';Fd;wk; #@iy 23 kJiu igfhuhtpy; 57 taJ bgz;Zf;F braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; mHfhd; bgz; FHe;ij gpwe;jJ ,f;FHe;ij mjpf taFila bgz;Zf;F braw;if fUj;jhpg;gpy; gpwe;j cyfpd; 10 tJ FHe;ij bgaiuj; jl;o bry;fpwJ.
kJiu igfhuhtpy; cs;sJ FU kUj;Jtkid. ,';F 58 taJila yl;Rk;(bgah; khw;wk; bra;ag;gl;Ls;sJ) vd;w bgz;Zf;F braw;ifif fUj;jhpg;g[ _yk; fle;j 11 k; njjp bgz; 57 taJ bgz;Zf;F braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; gpwe;j FHe;ija[ld; lhf;lh; fy;gdh.
FHe;ij gpwe;J jha[k; nra[k; eykhf cs;sdh; jpUkzkhfp 30 Mz;Lfspy; khjtplha; epd;wjw;F gpwF 5 Mz;Lfs; fHpj;J gpwe;Js;s ,f;FHe;ij ,uz;nl Kf;fhy; fpnyh vila[ld; Mnuhf;fpakhf cs;sJ.
,JFwpj;J ,k;ika lhf;lh; fy;gdh TWifapy;/ FHe;ij ,y;yhj yl;Rkp  khjtplha; epd;W 5 Mz;Lfs; Mdjhy; braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; FHe;ij bgw tpUk;g[dhh;. fUKl;ilia jhdkhfg; bgw;W  fztuJ tpe;jZit itj;J braw;if fUj;jhpg;g[ bra;ag;gl;L FHe;ij bgw;Ws;shh;.
tpf;fpgPlah vd;irf;ndhgPoah fzf;fpd;go 55 Kjy; 59 taJs;s bgz;fSf;F cyfpy; ,Jtiu braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; 9 FHe;ijfns gpwe;Js;sd. kJiyapy; gpwe;Js;s ,f;FHe;ij gj;jhtJ FHe;ij vd;w bgUik bgWfpwJ vd;whh;.
bgz; FHe;ij bgw;bwLj;Js;s yl;Rkp TWifapy;. jpUkzkhfp ePz;l ehl;fSf;Fg;gpwF bgz; FHe;ij gpwe;J/ rpy ehl;fspy; ,we;jJ mjd; gpwF FHe;ijna fUj;jhpf;ftpy;iy.
braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; FHe;ij bgwntz;o vdJ jhrpy;jhh; gzpia uh#@dhkh bra;J tpl;L ,k;ikaj;jpy; nrh;e;njd;. lhf;lh; Mnyhridapd;go jw;nghJ xU FHe;ijf;F jhahfpa[s;nsd;. ,e;j FHe;ij vdf;F flt[s; je;j mdg;gh[a ghpR bgUk; ghf;fpak; vd;whh;.

வியாழன், 9 ஜனவரி, 2014

செய்முறை கருத்தரிப்பு மூலம் 57 வயது பெண்ணுக்கு பெண் குழந்தை


braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; 57 taJ bgz;Zf;F bgz; FHe;ij
jpUg;u';Fd;wk; #@iy 23 kJiu igfhuhtpy; 57 taJ bgz;Zf;F braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; mHfhd; bgz; FHe;ij gpwe;jJ ,f;FHe;ij mjpf taFila bgz;Zf;F braw;if fUj;jhpg;gpy; gpwe;j cyfpd; 10 tJ FHe;ij bgaiuj; jl;o bry;fpwJ.
kJiu igfhuhtpy; cs;sJ FU kUj;Jtkid. ,';F 58 taJila yl;Rk;(bgah; khw;wk; bra;ag;gl;Ls;sJ) vd;w bgz;Zf;F braw;ifif fUj;jhpg;g[ _yk; fle;j 11 k; njjp bgz; 57 taJ bgz;Zf;F braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; gpwe;j FHe;ija[ld; lhf;lh; fy;gdh.
FHe;ij gpwe;J jha[k; nra[k; eykhf cs;sdh; jpUkzkhfp 30 Mz;Lfspy; khjtplha; epd;wjw;F gpwF 5 Mz;Lfs; fHpj;J gpwe;Js;s ,f;FHe;ij ,uz;nl Kf;fhy; fpnyh vila[ld; Mnuhf;fpakhf cs;sJ.
,JFwpj;J ,k;ika lhf;lh; fy;gdh TWifapy;/ FHe;ij ,y;yhj yl;Rkp  khjtplha; epd;W 5 Mz;Lfs; Mdjhy; braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; FHe;ij bgw tpUk;g[dhh;. fUKl;ilia jhdkhfg; bgw;W  fztuJ tpe;jZit itj;J braw;if fUj;jhpg;g[ bra;ag;gl;L FHe;ij bgw;Ws;shh;.
tpf;fpgPlah vd;irf;ndhgPoah fzf;fpd;go 55 Kjy; 59 taJs;s bgz;fSf;F cyfpy; ,Jtiu braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; 9 FHe;ijfns gpwe;Js;sd. kJiyapy; gpwe;Js;s ,f;FHe;ij gj;jhtJ FHe;ij vd;w bgUik bgWfpwJ vd;whh;.
bgz; FHe;ij bgw;bwLj;Js;s yl;Rkp TWifapy;. jpUkzkhfp ePz;l ehl;fSf;Fg;gpwF bgz; FHe;ij gpwe;J/ rpy ehl;fspy; ,we;jJ mjd; gpwF FHe;ijna fUj;jhpf;ftpy;iy.
braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; FHe;ij bgwntz;o vdJ jhrpy;jhh; gzpia uh#@dhkh bra;J tpl;L ,k;ikaj;jpy; nrh;e;njd;. lhf;lh; Mnyhridapd;go jw;nghJ xU FHe;ijf;F jhahfpa[s;nsd;. ,e;j FHe;ij vdf;F flt[s; je;j mdg;gh[a ghpR bgUk; ghf;fpak; vd;whh;.