புதன், 15 அக்டோபர், 2014

செய்முறை கருத்தரிப்பு மூலம் 57 வயது பெண்ணுக்கு பெண் குழந்தை


braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; 57 taJ bgz;Zf;F bgz; FHe;ij
jpUg;u';Fd;wk; #@iy 23 kJiu igfhuhtpy; 57 taJ bgz;Zf;F braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; mHfhd; bgz; FHe;ij gpwe;jJ ,f;FHe;ij mjpf taFila bgz;Zf;F braw;if fUj;jhpg;gpy; gpwe;j cyfpd; 10 tJ FHe;ij bgaiuj; jl;o bry;fpwJ.
kJiu igfhuhtpy; cs;sJ FU kUj;Jtkid. ,';F 58 taJila yl;Rk;(bgah; khw;wk; bra;ag;gl;Ls;sJ) vd;w bgz;Zf;F braw;ifif fUj;jhpg;g[ _yk; fle;j 11 k; njjp bgz; 57 taJ bgz;Zf;F braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; gpwe;j FHe;ija[ld; lhf;lh; fy;gdh.
FHe;ij gpwe;J jha[k; nra[k; eykhf cs;sdh; jpUkzkhfp 30 Mz;Lfspy; khjtplha; epd;wjw;F gpwF 5 Mz;Lfs; fHpj;J gpwe;Js;s ,f;FHe;ij ,uz;nl Kf;fhy; fpnyh vila[ld; Mnuhf;fpakhf cs;sJ.
,JFwpj;J ,k;ika lhf;lh; fy;gdh TWifapy;/ FHe;ij ,y;yhj yl;Rkp  khjtplha; epd;W 5 Mz;Lfs; Mdjhy; braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; FHe;ij bgw tpUk;g[dhh;. fUKl;ilia jhdkhfg; bgw;W  fztuJ tpe;jZit itj;J braw;if fUj;jhpg;g[ bra;ag;gl;L FHe;ij bgw;Ws;shh;.
tpf;fpgPlah vd;irf;ndhgPoah fzf;fpd;go 55 Kjy; 59 taJs;s bgz;fSf;F cyfpy; ,Jtiu braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; 9 FHe;ijfns gpwe;Js;sd. kJiyapy; gpwe;Js;s ,f;FHe;ij gj;jhtJ FHe;ij vd;w bgUik bgWfpwJ vd;whh;.
bgz; FHe;ij bgw;bwLj;Js;s yl;Rkp TWifapy;. jpUkzkhfp ePz;l ehl;fSf;Fg;gpwF bgz; FHe;ij gpwe;J/ rpy ehl;fspy; ,we;jJ mjd; gpwF FHe;ijna fUj;jhpf;ftpy;iy.
braw;if fUj;jhpg;g[ _yk; FHe;ij bgwntz;o vdJ jhrpy;jhh; gzpia uh#@dhkh bra;J tpl;L ,k;ikaj;jpy; nrh;e;njd;. lhf;lh; Mnyhridapd;go jw;nghJ xU FHe;ijf;F jhahfpa[s;nsd;. ,e;j FHe;ij vdf;F flt[s; je;j mdg;gh[a ghpR bgUk; ghf;fpak; vd;whh;.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக